უძრავი ქონება

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე კონსულტაციასა სრულ იურიდიულ მომსახურებას. სათანადო დოკუმენტების მოწესრიგებას/მომზადებას, მარეგისტრირებელ ორგანოში უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცესში დახმარებას და საჭირო ხელშეკრულებების მომზადებას, მათ შორის, ნასყიდობის, ქირავნობის და იჯარის ხელშეკრულებების შედგენას.
ჩვენი გუნდი გთავაზობთ უძრავი ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის საქმეებზე ყველა ინსტანციის სასასამართლოში სრულ საადვოკატო მომსახურებას.

სტატიები ამ თემაზე

ჩვენი სერვისები