English

ბავშვის საზღვარგარეთ გაყვანა

როგორც წესი, განქორწინების შემდეგ, არასრულწლოვანი შვილები ერთ-ერთ მშობელთან ცხოვრობენ. მშობელი ზრუნავს შვილის განვითარებაზე, ცდილობს მაქსიმალურად კარგი განათლება მისცეს შვილს და უზრუნველყოს სხვა საჭიროებებით.  ხშირად, მშობელს სურს შვილი გაიყვანოს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, განათლების მისაღებად ან სხვა ობიექტური მიზეზით.  საქართველოს კანონმდებლობით 16 წლამდე არასრულწლოვნის პასპორტის გასაცემად, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, აუცილებელია ორივე მშობლის თანხმობა. შესაძლოა მეორე მშობელი არ ასრულებდეს მის მოვალეობებს, არ ზრუნავდეს საკუთარ შვილზე, მაგრამ მისი თანხმობის გარეშე ბავშვს არ აქვს საშუალება დატოვოს საქართველოს საზღვრები. სამწუხაროდ, ხშირად, მშობელი სიჯიუტის ან სხვა მიზეზის გამო უარს ამბობს პასპორტის გაცემის ნებართვაზე მაშინაც, როდესაც ბავშვის საზღვარგარეთ არ გაყვანამ შეიძლება მისი ინტერესები დააზიანოს. ზოგჯერ, მშობლები უბრალოდ ვერ თანხმდებიან რა არის უკეთესი მათი შვილისათვის.  ორივე შემთხვევაში, მხოლოდ სასამართლოა უფლებამოსილი შეუზღუდოს მშობელს უფლება და მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის საზღვარგარეთ გაყვანის თაობაზე. სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ერთ-ერთ მშობელს საშუალება ექნება გაიყვანოს მისი შვილი საზღვარგარეთ.   ჩვენი კომპანიის საოჯახო სამართალში სპეციალიზებული ადვოკატები დაგეხმარებიან დაიცვათ თქვენი და თქვენი არასრულწლოვნი შვილის ინტერესები სასამართლოში. ჩვენ დაგეხმარებით მოთხოვნის სწორად ჩამოყალიბებაში, სასამართლო დოკუმენტების მომზადებასა და სასამართლო სხდომებზე თქვენი ინტერესების დაცვაში. სასამართლო დავისათვის აუცილებელი დოკუმენტებისა და დამატებითი ინფორმაციის გასაგებად შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენს ოფისში.

განქორწინება

დაინტერესებული პირები ყოველკვიურად მომართავენ ჩვენს კომპანიას განქორწინების სურვილით. ორივე მხარის თანხმობისას, რეგისტრირებული ქორწინების შეწყვეტა შესაძლებელია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის (იუსტიციის სახლი) ერთობლივად მიმართვის გზით. თუ ქორწინების ერთ-ერთი მხარეს არ სურს განქორწინება, ან იმ შემთხვევაში თუ მეუღლეებს შორის არსებობს ქონებრივი ან არაქონებრივი დავა, განქორწინება ხდება სასამართლოსათვის მიმართვის გზით. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას ორივე შემთხვევაში: თუ ორივე მხარე თანახმაა რომ ქორწინება შეწყდეს განქორწინებით, ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურებას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოში. კერძოდ, ჩვენი კომპანიის იურისტები მზად არიან რწმუნებულების საფუძველზე წარმოადგინონ ერთ-ერთი ან ორივე მხარე იუსტიციის სახლში და მაქსიმალურად კომფორტულად დაასრულონ ყველასათვის არასასიამოვნო პროცესი. ასეთ სერვისს ბევრი იყენებს, რადგან ხშირად მხარეებს არ სურთ ერთმანეთთან შეხვედრა დაძაბული ურთიერთობის გამო. შესაბამისად, ჩვენი კომპანიის იურისტები უზრუნველყოფენ ყველა საჭირო დოკუმენტის მომზადებასა და განქორწინების რეგისტრაციას. ხშირად ქორწინების ერთ-ერთი მხარეს არ სურს განქორწინება ანდა მხარეები ვერ თანხმდებიან განქორწინებასთან დაკავშირებულ ქონებრივ ან არაქონებრივ სადავო საკითხებზე. ასეთ შემთხვევაში განქორწინება შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოში საქმის წარმოების გზით. ჩვენი კომპანიის საოჯახო დავების სფეროში სპეციალიზებული ადვოკატები დაიცავენ თქვენს ინტერესებს სასამართლოში. კერძოდ, ადვოკატები ამზადებენ სარჩელს სასამართლოში შესატანად, ესწრებიან სასამართლო სხდომებს და იცავენ თქვენს ქონებრივ და არაქონებრივ უფლებებს. აღსანიშნავია, რომ როდესაც კლიენტს წარმოადგენს ადვოკატი, მას არ უწევს სასმართლო პროცესებზე დასწრება. თუ გსურთ ისარგებლოთ განქორწინების საქმეზე ჩვენი კომპანიის მომსახურებით, შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ოფისში.

ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა

ყველა მშობელს აქვს უფლება, ურთიერთობა ჰქონდეს საკუთარ შვილთან, მიიღოს მონაწილეობა მის აღზრდაში, ჰქონდეს ბავშვთან სათანადო დროით ურთიერთობის საშუალება პირადად თუ სასაკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით. სამწუხაროდ, განქორწინების შემდეგ, როდესაც მშობლები აღარ ცხოვრობენ ერთად, ისინი ვერ თანხმდებიან ბავშვთან ურთიერთობის წესსა და პირობებზე. პრაქტიკაში, ხშირად, ბავშვები რჩებიან დედასთან და ზოგჯერ მამას ეზღუდება ან საერთოდ ერთმევა საკუთარ შვილთან ურთიერთობის უფლება დედის მიერ. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს არა მხოლოდ მამის, არამედ ბავშვის უფლებების დარღვევასთანაც გვაქვს საქმე, რადგან ბავშვს აქვს უფლება ურთიერთობა ჰქონდეს მშობელთან. ასეთ დროს, აუცილებელი ხდება სასამართლოსათვის მიმართვა და მისი მეშვეობით ბავშვთან ურთიერთობის წესების განსაზღვრა. ჩვენი საადვოკატო ბიუროს ოჯახურ დავებზე მომუშავე ადვოკატები ყოველთვიურად მიმართავენ სასამართლოს უფლებადარღვეული მშობლების ინტერესების დასაცავად. კონსულტაციის შემდეგ, კლიენტის სურვილის შესაბამისად, ჩვენი ადვოკატები ითხოვენ ბავშვთან სხვადასხვა სახით ურთიერთობის სასამართლოს მეშვეობით განსაზღვრას. ეს შეიძლება იყოს ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა, ბავშვის საკუთარ საცხოვრებელში წამოყვანა განსაზღვრული დროით, ბავშვის სასეირნოდ წაყვანა, არდადაგებსა და დღესასწაულებზე ბავშვის დასასვენებლად ან განსაზღვრულ ადგილას წაყვანა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ სასამართლოში, ამ ტიპის საქმის განხილვისას საქმის წარმოების ეტაპზე ერთვება სოციალური სამსახურის სპეციალისტები - სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამოწმებენ ორივე მშობლის საცხოვრებელ პირობებს და ახდენენ მათთან გასაუბრებას სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაზედაც საბოლოოდ დგება დასკვნა. ზოგჯერ, საჭირო ხდება საქმეში ბავშვთა ფსიქოლოგის ჩართვაც. სოციალური მუშაკის დასკვნაში აღწერილი გარემოებების, საქმეზე არსებული სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე, ბავშვის ინტერესების შესაბამისად, სასამართლო ადგენს მშობლის ბავშვთან ურთიერთობის წესს. თუ თქვენ გაქვთ მსგავსი პრობლემა, წართმეული გაქვთ ან გეზღუდებათ საკუთარ შვულთან ურთიერთობა, ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ ამ პრობლემის გადაჭრაში.